Anifeiliaid colledig neu sydd wedi’u darganfod

Ci colledig

Os ydych chi wedi colli’ch ci yna mae’n debygol bod y warden cŵn wedi’i gasglu. Byddem yn eich cynghori i gysylltu â’ch cyngor lleol neu gynghorau os ydych chi’n byw ar ffin dwy ardal i roi gwybod am y ci colledig. Os oes gan gi goler ag ID, sef y gyfraith o dan Ddeddf Rheoli Cŵn 1992 neu os yw wedi’i microsglodynnu, gobeithio y bydd yn cael ei ddychwelyd yn brydlon. Gwiriwch fod eich manylion cyswllt yn gyfredol gyda’r gronfa ddata y mae’r microsglodyn wedi’i chofrestru â hi. Efallai yr hoffech chi gysylltu â’ch milfeddygon lleol hefyd rhag ofn ei fod wedi bod mewn damwain a’i fod wedi gludo atynt. Efallai yr hoffech chi siarad â’ch cymdogion hefyd oherwydd efallai eu bod nhw wedi gweld y ci ac mae gwneud ymholiadau yn yr ardal yn bwysig.

Efallai yr hoffech chi osod posteri yn yr ardal, cysylltu â’r gorsafoedd radio a’r papurau newydd lleol gan fod llawer o’r rhain yn aml yn darparu gwasanaeth anifeiliaid colledig neu sydd wedi’u darganfod yn ogystal â’r gwefannau niferus sydd ar y rhyngrwyd.

Os oes gennych fynediad at Facebook, postiwch lun a gwybodaeth i’n tudalen Facebook.

Ci sydd wedi’i ddarganfod

Mae’r wybodaeth uchod hefyd yn berthnasol os ydych chi’n dod o hyd i gi. Os yw’n iach, yna rhowch wybod i ardal y cyngor y daethoch o hyd i’r ci neu’r orsaf heddlu sydd agosaf at y man lle daethoch chi o hyd iddo gan mai’r warden cŵn sy’n gyfrifol am gŵn y daethpwyd o hyd iddynt. Os oes ganddo goler, gwiriwch i weld a oes manylion perchennog ar y coler neu’r tagiau fel y gellir ei ddychwelyd yn gyflym. Os ydych chi’n agos at y ganolfan anifeiliaid neu filfeddyg yna rydym ni neu maen nhw yn hapus i’w sganio am ficrosglodyn fel y gellir ei ddychwelyd i’w berchennog.

Gwnewch ymholiadau yn yr ardal a gwiriwch gyda pherchnogion siopau, milfeddygon, papurau newydd, gorsafoedd radio lleol rhag ofn y bydd wedi’i hysbysebu fel anifail colledig.

Os oes gennych fynediad at Facebook, postiwch lun a gwybodaeth i’n tudalen Facebook.

Os yw’r ci yn sâl neu wedi’i anafu yna ewch ag ef naill ai at filfeddyg neu ffoniwch linell gymorth yr RSPCA ar 0300 1234 999.

Os ydych chi’n ystyried cadw’r ci yna rhowch wybod i’r warden cŵn rhag ofn i’r perchennog gyflwyno’i hun.

Cath golledig

Os ydych chi wedi colli cath yna mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud:

 • Rhowch wybod i’ch milfeddyg ac i ni ei bod ar goll ynghyd ag unrhyw wasanaeth arall ar gyfer anifeiliaid colledig neu sydd wedi’u darganfod y gallwch ddod o hyd iddo.
 • Siaradwch â’ch cymdogion gan fod cathod yn aml yn cysgodi mewn tai mas, siediau, garejys, ceir a thai. Mae cathod allan yn aml am rai dyddiau.
 • Mae cathod nad ydynt wedi’u ysbaddu yn aml yn crwydro am ddyddiau ar y tro felly gwnewch yn siŵr eu bod yn cael eu hysbaddu.
 • Rhowch bosteri o gwmpas yr ardal.
 • Cysylltwch â phapurau newydd a gorsafoedd radio lleol.
 • Os oes gennych fynediad at Facebook, postiwch lun a gwybodaeth i’n tudalen Facebook.
 • Os ydych chi’n ofni bod eich cath wedi bod mewn damwain angheuol yna mae’n werth siarad â’ch cyngor lleol gan ei fod yn casglu anifeiliaid a allai fod wedi cael eu taro gan gerbyd.
 • Cysylltwch ag elusennau cathod eraill yn yr ardal rhag ofn iddi gael ei chyflwyno iddyn nhw.

Cath sydd wedi’i darganfod

Nid yw cath sydd wedi’i darganfod bob amser yn golygu ei bod yn gath golledig ac yn aml gallai’r gath rydych wedi bod yn ei bwydo ers dros fis feddwl mai chi yw ei pherchennog. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer ceisio cael cath yn ôl i’w pherchennog:

 • Os oes coler ar y gath gwiriwch i weld a yw manylion y perchennog arno.
 • Gwnewch ymholiadau yn yr ardal a gwiriwch gyda pherchnogion siopau, milfeddygon, papurau newydd, gorsafoedd radio lleol rhag ofn y bydd wedi’i hysbysebu fel anifail colledig.
 • Os oes gennych fynediad at Facebook, postiwch lun a gwybodaeth i’n tudalen Facebook.
 • Os gallwch ddod â hi atom neu fynd â hi at filfeddyg lleol yna efallai y gallwn ei sganio am ficrosglodyn.
 • Os yw’n iach PEIDIWCH â bwydo’r gath gan y gallai feddwl mai chi yw ei pherchennog newydd.
 • Os gallwch gludo’r gath yn ddiogel i filfeddyg, gallwch ei chael wedi’i sganio am ficrosglodyn.

Os nad yw hyn yn bosib ond gallwch fynd yn ddigon agos i roi coler arni, yna lawrlwythwch ein coleri papur ar gyfer cathod a fydd yn rhybuddio perchennog bod y gath hon wedi bod yn eich ardal ac a fydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi fod gan y gath ofalwr. Byddwch yn ofalus wrth agosáu at y gath ac wrth osod y coler arni.

Gallwch hefyd lawrlwytho ac argraffu poster anifeiliaid sydd wedi’u darganfod a rhestr gyswllt anifeiliaid colledig neu sydd wedi’u darganfod.

Dywedwch wrth gynifer â phosib o’r milfeddygon a’r canolfannau achub lleol am y gath y daethpwyd o hyd iddi, a rhowch hysbysiadau i fyny i geisio dod o hyd i’r perchennog.

Os nad ydych yn llwyddo i ddod o hyd i’r perchennog o fewn 10 neu 14 diwrnod, cysylltwch â ni eto a gallwn eich rhoi ar ein rhestr aros i geisio ailgartrefu’r gath. Os bydd y gath yn mynd yn sâl ar unrhyw adeg, ffoniwch linell gymorth yr RSPCA ar 0300 1234 999 neu ewch â hi at filfeddyg lleol.

Bywyd Gwyllt

Ar gyfer unrhyw fywyd gwyllt sydd wedi’i anafu, ffoniwch yr RSPCA Cenedlaethol ar 0300 1234 999.

Anifeiliaid colledig eraill

Ar gyfer unrhyw rywogaeth arall sydd ar goll, rhowch wybod i ni a rhowch gynnig ar lawer o’r cynghorion uchod. Os clywn ni amdano, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Os oes gennych fynediad at Facebook, postiwch lun a gwybodaeth i’n tudalen Facebook.

Anifeiliaid eraill sydd wedi’u darganfod

Ffoniwch yr RSPCA Cenedlaethol ar 0300 1234 999 i gael cyngor pellach.