Yswiriant Anifeiliaid Anwes

Mae pobl yn tueddu i feddwl mai dim ond anifeiliaid anwes hŷn sy’n mynd yn sâl ac felly nid oes angen yswiriant anifeiliaid anwes ar anifeiliaid anwes iau ond rydym yn gwybod gan y cleifion rydyn ni’n eu gweld bob dydd nad yw hynny’n wir.

A dweud y gwir, gorau po ieuengaf yw’ch anifail anwes pan fyddwch yn ei yswirio, gan y bydd yn llai tebygol o fod ag unrhyw gyflyrau presennol, nad ydynt o bosib wedi’u cynnwys yn y polisi ac yna gallwch dderbyn rhagor o help i dalu costau unrhyw driniaeth y bydd ei hangen ar eich anifeiliaid anwes yn y dyfodol.

Mae’n bwysig nodi nad yw pob yswiriant anifeiliaid anwes yr un peth. Mae llawer o wahanol fathau o bolisïau ar gael a gall lefel yr yswiriant a ddarperir amrywio’n sylweddol. Dyma’r pedwar prif fath o bolisi:

Polisi damweiniau: mae’n darparu yswiriant ar gyfer damweiniau’n unig ac nid yw’n cynnwys salwch.

Polisi gyda therfyn amser: mae’n darparu yswiriant am gyfnod penodol o amser (12 mis fel arfer) ac ar ôl y cyfnod hwn, ni chaiff y cyflwr ei gynnwys.

Y Budd Mwyaf: mae’n darparu yswiriant hyd at uchafswm o arian fesul cyflwr ac unwaith y bydd terfyn yr uchafswm hwn wedi’i gyrraedd, ni chaiff y cyflwr ei gynnwys.

Gydol Oes: mae’n darparu swm penodol o arian bob blwyddyn sy’n cael ei adnewyddu bob tro y byddwch chi’n adnewyddu’ch polisi gan ganiatáu i chi barhau i hawlio am gyflyrau parhaus.

Fel y gallwch weld o’r wybodaeth uchod, gall y math o bolisi y byddwch yn ei ddewis fod â goblygiadau o ran gofal milfeddygol eich anifail anwes a’r costau y byddwch yn eu hwynebu, felly mae’n bwysig dewis yr yswiriant cywir.

Ambell waith, gall yr yswiriant rhataf gostio mwy o arian i chi yn y tymor hir. Wrth chwilio am y polisi gorau, awgrymwn eich bod yn gofyn y cwestiynau canlynol i’ch galluogi i gymharu’r gwerth cyffredinol rydych yn ei gael, nid y pris yn unig:

  • A yw’r polisi hwn yn cynnwys cyflyrau cynhenid, etifeddol, sy’n gysylltiedig â chluniau, deintyddol ac ymddygiadol?
  • A oes terfyn amser neu derfyn ariannol ar ba mor hir y bydd y polisi hwn yn cynnwys cyflyrau parhaus?
  • Os byddaf yn gwneud hawliad, a fydd fy mhremiwm yn cynyddu?

Yn wahanol i fathau eraill o yswiriant, nid yw’n hawdd newid yswiriant anifeiliaid anwes yn y dyfodol oherwydd mae’n debygol na fydd cyflyrau sydd eisoes ar eich anifail anwes yn cael eu cynnwys, felly mae’n bwysig gwneud gwaith ymchwil a dewis yr yswiriant cywir o’r cychwyn cyntaf.