Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybod i chi beth i’w ddisgwyl pan fydd Cangen Llys Nini yr RSPCA (Caerdydd i Abertawe) yn casglu gwybodaeth bersonol rydych chi’n ei rhoi i ni.

Yn arbennig, mae’r hysbysiad hwn yn dweud wrthych am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth yn ogystal â’r canlynol:

Pwy ydym ni?

Mae Cangen Llys Nini yr RSPCA – Caerdydd i Abertawe (Llys Nini), rhif elusen cofrestredig 224337, yn sefydliad elusennol anghorfforedig, cangen sydd wedi’i chofrestru ar wahân i gymdeithas genedlaethol y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid. Mae Llys Nini’n gwneud gwaith lles anifeiliaid yn awdurdodau unedol Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, rhai ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Prif nod Llys Nini yw achub, adsefydlu ac ailgartrefu anifeiliaid sydd wedi’u cam-drin ac anifeiliaid diangen. Rydym hefyd yn darparu triniaeth filfeddygol â chymhorthdal ​​ar gyfer anifeiliaid anwes pobl ar incwm isel. Ar hyn o bryd rydym yn datblygu’r safle er mwyn dod â’r cyhoedd allan i gefn gwlad ac rydym yn gwneud llawer o waith yn diogelu’r bywyd gwyllt ar ein safle lleol.

Mae Cangen Llys Nini yr RSPCA – Caerdydd i Abertawe wedi’i chofrestru fel Rheolwyr Data o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Pa wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi?

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi pan fyddwch yn:

 • ailgartrefu, yn mabwysiadu neu’n maethu anifail gennym
 • gofyn i ni ailgartrefu anifail ar eich rhan
 • dod yn wirfoddolwr yn y Ganolfan/siop
 • codi arian ar ein rhan
 • gofyn i ni ynghylch ein gweithgareddau
 • cofrestru gyda ni am wybodaeth
 • defnyddio’n gwasanaethau milfeddygol yng Nghlinig Castell-nedd
 • cofrestru i gael cylchlythyrau
 • prosesu ernes neu roi rhodd neu gofrestru ar gyfer digwyddiad
 • dod yn rhoddwr Hafan Ddiogel
 • cymryd rhan o un o’n hymgyrchoedd
 • cofrestru ar gyfer ein cynllun cangen “cartref am oes”
 • ffonio, ysgrifennu, cysylltu â ni ar-lein neu’n anfon neges destun atom neu fel arall yn darparu’ch gwybodaeth bersonol i ni
 • cofrestru anifail colledig neu sydd wedi’i ddarganfod gyda ni
 • cofrestru gyda ni am “A wnewch chi ein helpu?”

Gall hyn gynnwys gwybodaeth fel eich enw, eich cyfeiriad post, eich rhif ffôn, eich rhif ffôn symudol, eich cyfeiriad IP, eich cyfeiriad e-bost, eich dewisiadau cyfathrebu, eich dyddiad geni neu fanylion eich cyfrif banc fel y gallwn brosesu rhoddion, neu wybodaeth ynghylch a ydych yn drethdalwr i’n helpu ni i hawlio Rhodd Cymorth. Nid ydym yn cadw gwybodaeth am gardiau credyd, mae’n cael ei chasglu gan ein proseswyr taliadau trydydd parti, sy’n arbenigo mewn casglu a phrosesu trafodion cardiau credyd a chardiau debyd ar-lein yn ddiogel.

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol sensitif am ein cefnogwyr oni bai fod rheswm clir dros wneud hynny.

Byddwn yn casglu data personol sensitif gyda chaniatâd y cefnogwr yn unig, a darperir hysbysiadau clir ar geisiadau am ddigwyddiadau a ffurflenni a chyfathrebiadau perthnasol eraill, fel eich bod yn gwybod pa wybodaeth sydd ei hangen arnom a pham y mae ei hangen arnom.

Sut gallwn ddefnyddio’ch gwybodaeth

Ni fyddwn yn rhentu, yn cyfnewid nac yn gwerthu’ch gwybodaeth bersonol i sefydliadau eraill iddynt eu defnyddio yn eu gweithgareddau marchnata’u hunain.

Bydd y sail gyfreithiol yr ydym yn dibynnu arni ar gyfer prosesu’ch data yn dibynnu ar yr amgylchiadau y mae’n cael ei gasglu a’i ddefnyddio ynddynt, ond yn y rhan fwyaf o achosion bydd yn berthnasol i’r categorïau canlynol:

 • lle byddwch wedi rhoi caniatâd i ni ddefnyddio’ch data mewn ffordd benodol
 • lle bydd y prosesu’n angenrheidiol er mwyn cyflawni contract gyda chi
 • lle bydd y prosesu’n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol; neu
 • lle bydd o fudd cyfreithlon i ni gyflawni’n swyddogaethau, er enghraifft, prosesu rhoddion neu anfon cyfathrebiadau gweinyddol atoch, lle bydd o fudd cyfreithlon i ni godi arian a chyflawni‘n dibenion elusennol
 • Os ydych chi’n aelod o Lys Nini neu’r RSPCA, mae angen i ni gadw’ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn gadw‘n cofrestr aelodau’n gyfredol.
 • Byddwn hefyd yn cyfathrebu â chi am eich aelodaeth RSPCA ac yn rhoi gwybodaeth i chi yn unol â’n dogfennau llywodraethu.
 • Wrth wneud cais i ddod yn aelod o’r RSPCA, gallwn wirio a oes gennych unrhyw gysylltiadau â grwpiau sy’n gwrthwynebu’r RSPCA neu’n ceisio tanseilio ei nodau.

Darparwyr gwasanaethau

Rydym yn defnyddio darparwyr gwasanaethau (fel cwmnïau yswiriant a darparwyr llwyfannau meddalwedd) i’n helpu i ddarparu’n gwasanaethau i chi.

Efallai y byddwn yn caniatáu i bobl berthnasol yn y darparwyr gwasanaethau hyn gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol, ond bydd hyn er mwyn caniatáu iddynt gwblhau eu gwasanaethau i ni’n unig. Efallai bydd rhai darparwyr gwasanaeth wedi’u lleoli y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i sicrhau y gwneir unrhyw drosglwyddiadau data y tu allan i’r AEE yn unol â deddfwriaeth diogelu data perthnasol a bod prosesu’ch data’n destun mesurau diogelwch priodol.

Gofynion cyfreithiol

Efallai byddwn yn datgelu’ch gwybodaeth bersonol/sensitif bersonol pan fydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith, er enghraifft, i CThEM at ddibenion treth y cyngor neu i heddluoedd ar gyfer atal neu ganfod troseddau. Yn ychwanegol, rydym yn diogelu rhannu gwybodaeth o’r fath trwy ddefnyddio cytundebau rhannu gwybodaeth ffurfiol â sefydliadau lle bo’n briodol, neu ar sail ad hoc ar ôl sicrhau bod y cais a’r datgeliad yn cydymffurfio’n gyfreithiol.

Ffyrdd eraill y gallwn ddefnyddio’ch gwybodaeth:

Rhoddwyr a chefnogwyr

 • Os ydych chi’n dymuno‘n cefnogi trwy roi rhodd, cofrestru i godi arian ar ein rhan, ymuno â’n cynllun Hafan Ddiogel neu gofrestru ar gyfer digwyddiad, byddwn yn gofyn am eich enw a’ch manylion cyswllt o leiaf.
 • Lle bo’n briodol, gallwn hefyd ofyn am eich dyddiad geni a gofyn ynghylch eich profiad personol neu’ch cymhelliant i’n cefnogi. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu i roi’r
 • gwasanaethau, y cynnyrch neu’r wybodaeth y gofynnoch chi amdanynt, teilwra sut rydym yn cyfathrebu â chi, gweinyddu’ch rhodd gan gynnwys prosesu rhodd cymorth, anfon llythyr o ddiolch atoch, cefnogi’ch ymdrechion i godi arian neu reoli’ch dewisiadau marchnata.
 • Efallai byddwn yn anfon cyfathrebiadau gweinyddol atoch, er enghraifft i gadarnhau cyfarwyddyd debyd uniongyrchol pan fyddwch wedi rhoi rhodd i ni.

Rhoddion a thaliadau ar-lein

 • I roi rhodd ar-lein neu daliad trwy gerdyn debyd uniongyrchol neu gerdyn talu, cewch eich cyfeirio i borth talu sy’n defnyddio nodweddion diogelwch ac amgryptio i sicrhau bod eich data yn parhau i fod yn ddiogel.
 • Rydym yn cynnig y defnydd o PayPal, ac yn defnyddio Just Giving ar gyfer rhai o’n cynhyrchion a’n gwasanaethau, ac mae gennym byrth talu a weithredir ar ran darparwyr gwasanaeth, ac sy’n rhwymedig dan gontract i ni. Darperir rhagor o wybodaeth am sut mae eich data’n cael ei gasglu a’i ddefnyddio ar y porth talu perthnasol i chi.

Ein haelodau

Cyfathrebiadau marchnata

Pan fyddwch yn rhoi eich caniatâd i ni, byddwn hefyd yn defnyddio’ch data personol er mwyn anfon cyfathrebiadau sy’n ymwneud â marchnata a chodi arian atoch mewn cysylltiad â’r gweithgareddau a’r gwasanaethau marchnata a chodi arian canlynol:

 • Cylchlythyrau a diweddariadau – gan gynnwys ein cylchlythyrau ni, a chyhoeddiadau eraill i’ch hysbysu am ein gwaith
 • Apeliadau a gweithgareddau codi arian – gan gynnwys ymholiadau am roddion, gwybodaeth am sut gallwch adael rhodd i ni yn eich ewyllys, sut gallwch godi arian ar ein rhan neu fod yn bresennol neu gymryd rhan mewn digwyddiad codi arian, cyfathrebiadau’n ymwneud â’n loteri a’n rafflau, a diweddariadau ar yr effaith y mae eich gweithgareddau codi arian wedi’i chael ar ein gwaith
 • Gwirfoddoli – gwybodaeth am sut gallwch helpu i gefnogi’n gwaith trwy roi o’ch amser neu ddefnyddio’ch dylanwad i fwrw ymlaen â’n nodau, ynghyd â diweddariadau ar effaith eich gwaith; 
 • Gwasanaethau ailgartrefu a mabwysiadu neu faethu – gwybodaeth am sut y gallwch ddefnyddio neu gymryd rhan yn y gwasanaethau a’r cyfathrebiadau hyn a diweddariadau ynghylch mabwysiadu, ailgartrefu a maethu anifeiliaid yn y ganolfan.
 • Aelodaeth – manylion sut y gallwch ymaelodi â’r RSPCA

Chi sy’n penderfynu sut rydych am i ni gysylltu â chi, boed hynny trwy’r post, e-bost neu dros y ffôn neu trwy neges destun (SMS/MMS) a gallwch ddiweddaru’ch dewisiadau cyfathrebu ar unrhyw adeg trwy ddweud wrthym pan fydd pethau’n newid. O bryd i’w gilydd byddwn hefyd yn anfon cyfathrebiad atoch er mwyn diweddaru ac adnewyddu’ch dewisiadau cyfathrebu.

Ailgartrefu anifail oddi wrthym

 • Pan fyddwch yn gwneud cais i ailgartrefu anifail oddi wrthym, bydd angen i ni rannu gwybodaeth bersonol fel eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn, er mwyn galluogi un o’n hymwelwyr cartref gwirfoddol i ymweld â’r cartref.
 • Rydym yn ceisio sicrhau bod pob anifail yn cael ei feicrosglodynnu pan gaiff ei ailgartrefu oddi wrthym; mae hyn yn ofyniad cyfreithiol mewn perthynas â chŵn. Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth bersonol â chwmni microsglodion rhag ofn i’ch anifail fynd ar goll.
 • Os byddwch yn ailgartrefu cath neu gi oddi wrthym, byddwn hefyd yn rhannu’ch gwybodaeth bersonol â Pet Plan, ein darparwr yswiriant ar gyfer anifeiliaid anwes, fel y gallant gynnig yswiriant i chi ar gyfer eich anifail anwes am ddim am fis. Os ydych yn manteisio ar hyn, bydd Pet Plan yn cysylltu â chi gyda chynnig i estyn y polisi yswiriant wedi i’r cyfnod am ddim ddod i ben.

Gwirfoddolwyr ac ymgeiswyr swyddi

Os ydych chi’n gwneud cais am swydd gyda ni neu am wirfoddoli, byddwn yn cadw’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych i brosesu’ch cais.

Os bydd angen i ni ddatgelu gwybodaeth i drydydd parti, ni fyddwn yn gwneud hynny heb ofyn i chi ymlaen llaw oni bai fod y datgeliad yn ofynnol yn ôl y gyfraith. Er enghraifft, os oes angen i ni ofyn am eirda, neu gael “datgeliad” gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Os ydych chi’n gwneud cais i weithio gyda ni, byddwn yn cadw’ch data at ddibenion y cais hwnnw’n unig. Fyddwn ni ddim yn cadw’ch gwybodaeth bersonol am gyfnod hwy nag sy’n angenrheidiol at ddibenion y cais hwnnw.

Cedwir gwybodaeth am wirfoddolwyr er mwyn cadw cofrestr o wirfoddolwyr cyfredol. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw a’i phrosesu fel y gallwn gysylltu â chi ynghylch cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol. Byddwn yn cadw gwybodaeth sy’n ymwneud â natur eich gwaith gwirfoddol yn unig, a byddwn yn ei dileu’n unol â’n polisïau cadw.

Ymwelwyr â’n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.rspca-llysnini.org.uk neu wefannau cysylltiedig, rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth o gofnodion rhyngrwyd safonol a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr.

Rydym yn gwneud hyn i gasglu gwybodaeth am bethau fel sut y defnyddiwyd ein gwefan, a nifer yr ymwelwyr sy’n mynd i wahanol rannau ohoni. Caiff yr wybodaeth hon ei phrosesu mewn ffordd nad yw’n enwi neb. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i Google Analytics wneud, unrhyw ymgais i ganfod pwy yw’r unigolion sy’n ymweld â’n gwefan. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol trwy ein gwefan, byddwn yn gwneud hyn yn glir ac yn esbonio’r hyn y byddwn yn ei wneud â hi.

Rydym hefyd yn defnyddio clicio drwodd ac olrhain agor e-byst wrth anfon e-byst fel y gallwn wirio a yw’r derbynnydd wedi agor e-bost, wedi datdanysgrifio, neu wedi clicio ar ddolen i’n gwefan. Mae hyn yn caniatáu i ni asesu effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd e-bost.

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i’n helpu ni i wella’n gwefan. Ffeiliau testun bach yw cwcis a osodir ar eich dyfais fel y bydd ein gwefan yn eich cofio.

Er mwyn ein helpu i greu gwefan fwy effeithiol sy’n adlewyrchu anghenion defnyddwyr, rydym yn defnyddio ffeiliau cwcis i gasglu a chofnodi gwybodaeth am sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio ac yn casglu eich cyfeiriad IP (rhif sy’n nodi cyfrifiadur penodol neu ddyfais rhyngrwyd arall) ar gyfer gweinyddu system ac i adrodd am wybodaeth gydgasgledig.

Am ragor o wybodaeth am ffeiliau cwcis a chyfeiriadau IP, darllenwch ein polisi cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio’n gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.

Fodd bynnag, os ydych chi am gyfyngu neu rwystro’r cwcis a osodir gan ein gwefannau, neu yn wir, unrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn drwy osodiadau eich porwr. dylai’r adran gymorth ar eich porwr egluro sut i wneud hyn. Dylech fod yn ymwybodol y gallai cyfyngu cwcis effeithio ar ymarferoldeb rhai rhannau o’n gwefan.

Diogelwch Gwybodaeth

Rydym yn sicrhau bod eich data’n cael ei gadw’n ddiogel trwy ddefnyddio’r nodweddion a’r gweithdrefnau diogelwch diweddaraf ac rydym yn parchu preifatrwydd pob ymwelydd â’n gwefan.

Plant a phobl ddiamddiffyn

Pobl Ddiamddiffyn

Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddiogelwch pobl ddiamddiffyn.

Gwybodaeth bersonol plant

Rydym yn ymroddedig i ddiogelu preifatrwydd pobl ifanc sydd am godi arian ar ein cyfer neu sy’n cymryd rhan mewn digwyddiadau addysgol mewn ysgolion, sydd am ymweld â’r Ganolfan neu sy’n cystadlu yn ein llwybrau digwyddiadau a’n cystadlaethau.

Efallai bydd ein digwyddiadau codi arian yn gofyn am wybodaeth benodol am oed y cyfranogwyr. Lle y bo’n briodol, byddwn yn ceisio caniatâd rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr cyn casglu gwybodaeth am bobl ifanc dan 16 oed. 

Dweud wrthym pan fydd pethau’n newid

Gallwch ein helpu i gadw’n cofnodion yn gyfredol trwy ddweud wrthym pan fydd eich manylion cyswllt a gwybodaeth bersonol arall yn newid. Gallwch hefyd newid eich meddwl ar unrhyw adeg ynghylch sut rydym yn cysylltu â chi neu ofyn i ni beidio â chysylltu â chi’n gyfan gwbl.

Cysylltwch â’n Tîm Gweinyddol a byddant yn gwneud y newidiadau i chi:

 • ffoniwch nhw ar 01792 229435
 • e-bostiwch [email protected]
 • ysgrifennwch at Gangen Llys Nini yr RSPCA – Caerdydd i Abertawe, Y Ganolfan Anifeiliaid, Penllergaer, Abertawe SA4 9WB

Os ydych chi’n dweud wrthym nad ydych am dderbyn cyswllt pellach gennym mwyach ac rydych ar ein cronfa ddata o gefnogwyr, efallai bydd yn cymryd ychydig o amser cyn i’n cyfathrebiadau ddod i ben yn gyfan gwbl gan fod y broses o ddewis gwybodaeth i gefnogwyr ar gyfer rhai o’n hapeliadau’n cael ei chynnal ychydig wythnosau cyn postio cyfathrebiadau. Os ydych chi’n gwneud cais i beidio â derbyn unrhyw gyswllt pellach gennym, byddwn yn cadw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch ac yn eich ychwanegu at ein rhestrau atal i sicrhau na fyddwch yn derbyn deunyddiau diangen yn y dyfodol.

Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro

Mae gennych yr hawl i weld gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn data personol sydd gennym amdanoch chi. Os hoffech dderbyn peth o’ch gwybodaeth bersonol, neu’r cyfan ohoni (a elwir yn Gais Testun am Wybodaeth), cysylltwch â’r Tîm Diogelu Data

e-bostiwch: [email protected]

Ysgrifennwch at:

Swyddog Diogelu Data

Cangen Llys Nini yr RSPCA – Caerdydd i Abertawe,

Penllergaer,

Abertawe

SA4 9WB

Efallai bydd arnom angen prawf hunaniaeth yr unigolyn sy’n gwneud y cais.

Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu ddileu unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn eich tyb chi trwy gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data yn y cyfeiriad a ddarperir isod:

Cangen Llys Nini yr RSPCA – Caerdydd i Abertawe,

Y Ganolfan Anifeiliaid,

Penllergaer,

Abertawe SA4 9WB