Gweithdrefnau a Ffïoedd

Dod o hyd i’ch gilydd ar-lein

Cam 1 – Dod o hyd i’ch gilydd ar-lein. Gallwch weld yr anifeiliaid sydd ar gael gennym i’w mabwysiadu ar ein tudalennau ailgartrefu. Darllenwch yr wybodaeth am bob anifail ar eu proffiliau’n ofalus cyn gwneud cais i sicrhau eu bod yn gydweddiad posib i’ch cartref.
Mae pob un o’n hanifeiliaid yn wahanol; bydd angen mwy o gwmni ar rai anifeiliaid nag eraill. Fel arfer, ni ellir gadael cŵn bywiog ar eu pennau eu hunain am fwy na 4-5 awr ar y tro, ond mae cathod yn hapusach gyda’u cwmni eu hunain. Mae angen mwy o sylw ar gathod bach a chŵn bach nag anifeiliaid hŷn. Bydd angen i chi sicrhau bod yr anifail anwes arfaethedig yn addas i’ch ffordd o fyw a’ch amgylchiadau.
Yn ddelfrydol dylai pob anifail sy’n byw yn y cartref eisoes fod wedi’i ysbaddu (ac eithrio cathod y mae’n rhaid iddynt fod wedi’u hysbaddu eisoes) os ydych am fabwysiadu anifail arall o’r un rhywogaeth.

Cwblhewch ein ffurflen gais ar-lein

Cam 2 – Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein.
Sylwer, os ydych chi’n byw mewn llety rhent bydd angen caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord o fewn 48 awr ar ôl i’r anifail gael ei gadw ar eich cyfer.

Adolygu eich cais

Cam 3 – Byddwn yn adolygu eich cais i weld a yw amgylchedd eich cartref/eich ffordd o fyw yn cyd-fynd ag anghenion yr anifail y mae gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu.
Sylwer, o ganlyniad i’r nifer uchel o geisiadau a dderbyniwn, byddwn ond yn gallu ymateb i geisiadau llwyddiannus. Felly, os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 5 diwrnod, yn anffodus, mae eich cais ar gyfer yr anifail yr ydych wedi’i ddewis wedi bod yn aflwyddiannus.

Rhesymau posib dros beidio â bod yn llwyddiannus
Mae pob un o’n hanifeiliaid yn cael eu hasesu gan staff profiadol er mwyn ein helpu i ddod o hyd i’r cartref cywir iddynt. Rydym yn caniatáu i anifeiliaid gael eu hailgartrefu gan wahanol fathau o gartrefi, gan ddibynnu ar anghenion yr anifail unigol. Efallai fod pethau penodol, fel oriau gwaith neu ymrwymiadau eraill yn golygu nad eich ffordd o fyw neu amgylchedd eich cartref yw’r mwyaf addas ar gyfer yr anifail yr ydych wedi gwneud cais amdano. Rydym am roi’r cyfle gorau posib i’n holl anifeiliaid a’u mabwysiadwyr lwyddo. Oherwydd hyn, ni fyddwn yn ailgartrefu anifail i chi os nad ydym yn teimlo ei fod yn gydweddiad da.
Nid yw hyn yn golygu na fydd gennym anifail arall yn y dyfodol a allai fod yn addas ar eich cyfer chi a’ch teulu, felly cofiwch gadw llygad ar ein gwefan am ragor o anifeiliaid sy’n chwilio am eu cartrefi newydd am byth.

Ymweliad Cartref Rhithwir

Cam 4 – Os yw’ch cais yn eich gwneud yn addas, o bosib, ar gyfer anifail sydd ar gael gennym, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi o fewn 3 diwrnod a gofynnir i chi ddarparu ffotograffau neu fideo o’ch cartref. Os ydych yn gwneud cais am gi, byddwn hefyd yn gofyn am ffotograffau neu fideo o’ch gardd/iard fel y gallwn weld ei bod yn ddiogel addas.

Galwad ffôn

Cam 5 – Os bydd pob dim yn iawn, ar ôl yr Ymweliad Cartref Rhithwir, byddwch yn derbyn galwad ffôn gan aelod o staff sy’n gweithio’n agos gyda’r anifail yr ydych wedi gwneud cais amdano. Byddant yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi am bersonoliaeth ac anghenion yr anifail y mae gennych ddiddordeb ynddo, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Yn ystod yr alwad ffôn, gofynnir cwestiynau i chi hefyd ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnom.

Mabwysiadu a Chasglu’ch Anifail

Cam 6 – Os yw’r ddwy ochr yn gytûn eich bod yn gydweddiad da, byddwn yn trefnu apwyntiad i chi ddod i gwrdd â’r anifail yr ydych yn gobeithio ei fabwysiadu yn Llys Nini. 

Ar gyfer cŵn, mae’n debygol y gofynnir i chi fod yn bresennol mewn 2 neu 3 cyfarfod/sesiwn gymdeithasu yn y ganolfan. Fodd bynnag, bydd angen mwy na hyn ar rai cŵn. 

Ar gyfer cathod ac anifeiliaid bach, efallai y byddwch yn gallu cwrdd â’r anifail a’i gasglu ar yr un diwrnod, yn dibynnu ar eu personoliaethau/cefndiroedd. Gydag eraill bydd angen o leiaf 2 sesiwn gymdeithasu arnoch cyn y gallwch fynd â nhw adref. 

Os cymeradwyir eich cais ar gyfer yr anifail yr ydych wedi’i roi ar gadw, bydd y ffurflen fabwysiadu ac unrhyw waith papur perthnasol arall yn cael ei e-bostio atoch. Gofynnir i chi ddarllen yr holl waith papur yn ofalus cyn eich apwyntiad i gasglu’r anifail. Gofynnwn i chi lofnodi ac e-bostio’r gwaith papur atom drwy e-bost os yn bosib. Rhowch wybod i staff y dderbynfa os na allwch wneud hynny a byddwn yn gwneud trefniadau eraill. 

Cefnogaeth ar ôl mabwysiadu 

Cam 7 – Byddwch yn derbyn cefnogaeth barhaus gan y ganolfan ailgartrefu ar ôl mabwysiadu anifail, a chysylltir â chi drwy alwad ffôn ar ôl mabwysiadu i wirio sut mae pethau’n mynd.

Ffïoedd Mabwysiadu

Mae ffïoedd mabwysiadu’n helpu i dalu costau microsglodynnu, ysbaddu, brechiadau a thriniaeth ar gyfer llyngyr a chwain

  • Ci bach (hyd at 20 wythnos oed) £250

  • Ci Llawn Dwf £170

  • Ci hŷn (dros 8 oed) £115

  • Cath fach (hyd at 20 wythnos oed) £85

  • Cath Llawn Dwf £80

  • Cwningen £50

  • Ffured £45

  • Gostyngiad o £5 yr anifail wrth fabwysiadu mwy nag un anifail