Anifeiliaid Crwydredig

Mae’r cyngor lleol yn gyfrifol am bob ci crwydredig o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a.149 Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 a.68

Cysylltwch â’ch cyngor lleol i ddweud eich bod wedi dod o hyd i gi crwydredig a threfnwch iddo gael ei gasglu.

Dinas a Sir Abertawe

Gweld Gwybodaeth am y Warden Cŵn 

Castell-nedd Port Talbot

Gweld Gwybodaeth am y Warden Cŵn 

Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Gwybodaeth am y Warden Cŵn

RhCT

Gweld Gwybodaeth am y Warden Cŵn

Caerdydd

Gweld Gwybodaeth am y Warden Cŵn

Sir Gâr

Gweld Gwybodaeth am y Warden Cŵn

Cathod Crwydredig

Os oes gennych bryderon ynghylch cath crwydredig, darllenwch hwn yn gyntaf.

Argyfwng Cathod a Chathod Bach

Mae llawer o sefydliadau achub anifeiliaid ledled y wlad yn gorfod cau eu rhestrau aros oherwydd nifer y cathod y mae angen eu hailgartrefu. Mae hyn yn rhannol oherwydd y nifer uchel o gathod heb eu hysbaddu sy’n gyfrifol am fridio – sawl gwaith bob blwyddyn. Mae niferoedd enfawr o gathod ‘crwydredig’ yn rhoi genedigaeth yn yr awyr agored ac mae sefydliadau achub yn aml yn llawn dop. Mae hon yn sefyllfa drist iawn ond mae’r arian a nifer y gwirfoddolwyr sydd gan sefydliadau achub yn gyfyngedig. Felly, gofynnwn i’r cyhoedd ein helpu i helpu’r cathod yn eich ardal chi. Byddwch yn rhan o’r ateb – ac nid y broblem sy’n cynyddu drwy’r amser – trwy gael eich cathod eich hun wedi’u hysbaddu.

Cathod crwydredig sy’n sâl, wedi’u hanafu neu’n ddioddefus

Os ydych chi wedi sylwi ar gath grwydredig sy’n sâl, wedi’u hanafu neu’n ddioddefus, ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999. Fel arall, gallwch fynd â’r gath at unrhyw filfeddyg lleol fel y gall asesu’r gath a rhoi unrhyw driniaeth feddygol frys. Gall hefyd sganio’r gath am ficrosglodyn er mwyn ceisio dod o hyd i’w pherchennog.

Cathod Crwydredig a Chathod Gwyllt

Yn anffodus nid oes gennym yr adnoddau i gasglu cathod crwydredig iach ond gallwch helpu cath grwydredig trwy ddilyn ein harweiniad ‘Sut i helpu cath grwydredig’ isod.

A yw hi’n gath grwydredig neu’n gath wyllt?

Os nad yw’r gath yn gyfeillgar nac yn hawdd mynd ati, mae’n bosib ei bod yn wyllt. Mae’r cathod hyn yn gallu gofalu amdanyn nhw eu hunain. Cyn belled â bod cath wyllt yn iach, byddant yn gallu byw yn hapus yn yr awyr agored. Rydym yn cefnogi dal ac ysbaddu cathod gwyllt lle mae gan elusennau lleol y gallu i wneud hynny.

Os yw’r gath yn hawdd mynd ati ac yn gyfeillgar, efallai ei bod hi’n gath grwydredig sy’n perthyn i rywun.

Dod o hyd i berchennog cath grwydredig

Os nad yw cath grwydredig yn wyllt, y peth gorau i’w wneud yw ceisio dod o hyd i’w pherchennog: Os nad yw cath grwydredig yn wyllt y peth gorau i’w wneud yw ceisio dod o hyd i’w pherchennog: I gael gwybod a oes gan y gath berchennog, dilynwch y camau hyn:

Anifeiliaid Eraill

Os oes anifeiliaid crwydredig ar y briffordd (ffyrdd) a allai fod yn berygl bywyd, ffoniwch yr heddlu.