Cymorth Lles

Ar ôl cau Clinig Llys Nini Castell-nedd yr RSPCA, mae trefniadau lles amgen bellach wedi’u rhoi ar waith.

Bydd cymorth lles cyfyngedig ar gael ar gyfer anifeiliaid na all eu perchnogion fforddio gofal meddygol brys ac sydd ar incwm isel. Asesir hyn fesul achos ac ni chaiff ei ddyfarnu’n awtomatig.

I fod yn gymwys i dderbyn cymorth:

• Rhaid i’r perchennog fod yn byw yn ardal y gangen;

• Rhaid bod y perchennog yn derbyn budd-dal lles cymwys (gweler y rhestr);

• Ni ddylid darparu mwy nag 1 daleb fesul anifail bob 12 mis;

• Ni fyddai mwy na 3 anifail anwes fesul bob perchennog yn derbyn taleb yn ystod unrhyw gyfnod o 12 mis.

• Rhaid i’r milfeddyg ei atgyfeirio i gael triniaeth.

• Ni ddarperir unrhyw dalebau ar gyfer unrhyw bresgripsiynau amlroddadwy newydd.

Sylwer nad yw’r cynllun yn cynnwys triniaethau arferol fel dilyngyru/tynnu chwain, ysbaddu neu frechiadau.

Os derbynnir y cais, swm y cyfraniad fyddai 50% o’r driniaeth hyd at uchafswm o £75.00 fesul cleient ar gyfer triniaethau cychwynnol. Telir hwn yn uniongyrchol i’r milfeddyg ar ôl i anfoneb gael ei derbyn.

Gwnewch gais am daleb ar-lein neu lawrlwythwch gopi papur. Cwblhewch y daleb a’i e-bostio at [email protected]

Gwneir penderfyniad ar y cais o fewn 2 ddiwrnod gwaith ar ôl ei gyflwyno.

Ariennir holl gymorth lles Llys Nini yr RSPCA yn lleol trwy amrywiol ddigwyddiadau codi arian a thrwy ein siopau elusen ac nid yw’n cael ei ariannu trwy’r Gymdeithas Genedlaethol.

Felly mae’r arian sydd ar gael ar gyfer y cymorth lles yn gyfyngedig.

Anogwn bobl hefyd i gysylltu â’r PDSA sy’n elusen genedlaethol gyda’r nod o ddarparu triniaeth filfeddygol i anifeiliaid anwes pobl sydd ar incwm isel.

Manylion cyswllt y PDSA lleol yw:
5 Viking Way, Llansamlet, Abertawe SA1 7DA
Rhif ffôn: 01792 310974

Dewch o hyd i’ch PDSA leol