Ewyllysion a Chymynroddion

Mae Llys Nini’n gysylltiedig â’r RSPCA cenedlaethol, ond nid yw’n derbyn unrhyw arian awtomatig ganddi ac rydym yn gwbl ddibynnol ar haelioni ein cefnogwyr caredig.

Mae’r haelioni hwn yn ein helpu i roi bwyd, gwely, gofal milfeddygol a chariad i’r anifeiliaid rydym yn gofalu amdanyn nhw ac mae’n sicrhau y gallwn barhau â’r gwaith hwn yn y dyfodol. Mae POB incwm cymynrodd yn bwysig i ni. Hyd yn oed os yw’ch amgylchiadau personol yn caniatáu i chi adael ychydig bunnoedd yn unig, byddwch yn helpu i achub bywydau ac yn cynnig dyfodol gwerth chweil i gathod, cŵn ac anifeiliaid bach sydd wedi’u cam-drin a’u hesgeuluso. Gwerthfawrogir pob rhodd i Lys Nini’n fawr iawn.

Os byddwch yn penderfynu gadael cymynrodd yn eich ewyllys, cofiwch fod Cangen Llys Nini yr RSPCA (fel holl ganghennau’r RSPCA) yn elusen sydd wedi’i chofrestru ar wahân. Felly, os hoffech i’r anifeiliaid yn eich ardal leol elwa, awgrymwn yn garedig eich bod yn geirio’ch cymynrodd fel a ganlyn:

“Rhoddaf i Gangen Llys Nini yr RSPCA, rhif elusen cofrestredig 224337, y swm o £x neu’r cyfan (neu gyfran) o fy ystad weddilliol at ei dibenion elusennol cyffredinol. Rwy’n datgan fod derbynneb oddi wrth y Trysorydd Anrhydeddus neu swyddog priodol arall Cangen o’r fath yn rhyddhad llawn a digonol i’r gymynrodd hon.”